logo

.

Rekrutacja do gimnazjum

Procedury przyjmowania uczniów
do klas pierwszych Gimnazjum nr 1
w Nowym Sączu
na rok szk. 2016/2017

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942).
Informacje ogólne
 1. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 2. W przypadku zapisania dziecka zamieszkałego w rejonie Gimnazjum do innego gimnazjum lub wyjazdu za granicę rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę rejonową.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności.
Warunki przyjmowania uczniów do klas pierwszych
 1. Do Gimnazjum dziecko zapisuje rodzic - należy przez to rozumieć także opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, podpisy na wniosku składa dwoje rodziców.
 2. Do klasy pierwszej gimnazjum, dzieci zamieszkujące i zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 3. Liczbę miejsc w klasach I ustala dyrektor gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
 4. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Kandydaci zamieszkali poza rejonem gimnazjum przyjmowani są na podstawie kryteriów: (załącznik nr 1 – Uchwała Nr XVIII/201/20015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r.).
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów biorąc pod uwagę: załącznik nr 2.
Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 1. Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności.
 2. Rodzice obowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko kryteriów, w terminie od 11.04.2016r do 10.06.2016r. do godz. 15.00.
 3. Rodzice uzupełniają wniosek o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od 24.06.2016r. do 28.06.2016r. do godz. 15.00.
 4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie:
  1. zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów),
  2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.
Komisja rekrutacyjna
 1. Naboru uczniów do gimnazjum dokonywać będzie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów.
  1. wniosek zawiera:
   • imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz PESEL, a w przypadku braku PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
   • adres zamieszkania i zameldowania rodziców i kandydata,
   • adres poczty elektronicznej i numery telefonów,
   • wskazanie kolejności wybranych gimnazjów
  2. do wniosku dołącza się
   1. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów uwzględniających potrzeby osób objętych szczególną opieką Państwa:
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
    • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
   2. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący (zał.1)
   3. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
   4. dokumenty potwierdzające przez kandydata warunków przyjęcia do szkoły:
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
    • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w dniu 01.07.2016r. godz. 15.00. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w pkt.3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie gimnazjum.
 5. 07.07.2016r. do godz. 15.00, rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum 08.07.2016r.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych lub nie, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 7.
 9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może odwołać się do dyrektora szkoły.
 10. Dyrektor placówki ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.
 11. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sadu administracyjnego, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, które zakończy się 10.08.2016r. godz. 12.00
 13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej niż do końca nauki w danej szkole.
Załącznik nr 2
Zasady punktacji dla uczniów mieszkających poza rejonem:
 1. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej:
  Część sprawdzianu Liczba punktów
  I część sprawdzianu Wynik w % × 0,2
  II część sprawdzianu Wynik w % × 0,2
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt
 3. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka obcego – obowiązkowego i zachowania przyznaje się do 40 pkt.
 4. W gimnazjum obowiązuje następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów, o których mowa powyżej:
  1. celujący – 7 punktów,
  2. bardzo dobry – 6 punktów,
  3. dobry – 4 punkty,
  4. dostateczny – 2 punkty,
  5. dopuszczający – 1 punkt;
 5. W gimnazjum obowiązuje następujący sposób przeliczania na punkty ocen zachowania:
  1. wzorowe – 5 punktów,
  2. bardzo dobre – 4 punkty,
  3. dobre – 3 punkty,
  4. poprawne – 1 punkt;
 6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się następującą ilość punktów:
  1. finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  2. laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
  3. finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  4. osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej do 5 pkt. i tak : za miejsca I – III lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:
   • ogólnopolskich – 5 punktów, jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,
   • wojewódzkich – 3 punkty, jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy,
   • powiatowych/Gmina Miejska Nowy Sącz – 1 punkt,
  5. osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – praca na rzecz szkoły, wolontariat – 2 punkty;
 7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów, w gimnazjum obowiązuje kryterium promujące kandydata, który osiągnął wyższą liczbę punktów na zewnętrznym sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 8. W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, przelicza się punkty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskane z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniach
   Oceny Liczba punktów Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2
   celujący po 20 pkt
   bardzo dobry po 16 pkt
   dobry po 12 pkt
   dostateczny po 8 pkt
   dopuszczający po 2 pkt
  2. z języka obcego nowożytnego oceny wyrażone w stopniach
   Oceny Liczba punktów
   celujący 20
   bardzo dobry 16
   dobry 12
   dostateczny 8
   dopuszczający 2
 9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, przelicza się na punkty w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.


Dokumenty:

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem