logo

.

Rekrutacja do liceum

Nowy Sącz, 8 marca 2018 r.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1 I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Długosza w Nowym Sączu w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 3. Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkól policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.
§ 1
 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
 2. Dyrektor I LOzOD im. Jana Długosza w Nowym Sączu proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor I LOzOD 1 im. J. Długosza powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.).
§ 2
 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.
§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:
  1. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • matematyka, fizyka, język angielski - 1A
   • matematyka, fizyka, informatyka – 1J
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • matematyka
    • fizyka
    • język obcy
  2. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • geografia, matematyka, język angielski, – 1F, 1K
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • matematyka
    • geografia
    • język obcy
  3. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • biologia, chemia oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie – 1B
   • biologia, chemia - 1E
   • biologia, chemia, matematyka – 1D
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • biologia
    • chemia
    • matematyka
  4. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • biologia, język polski, język angielski – 1G
   • biologia, matematyka, język angielski – 1 I
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • biologia
    • język obcy
    • matematyka
  5. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • język polski, historia, język angielski, oraz warsztaty interdyscyplinarne: dziennikarskie i analiza intertekstualna -1C
   • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz elementy wiedzy o prawie i elementy filozofii – 1 H
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • język obcy
    • historia
    • matematyka
  6. klasa dwujęzyczna (kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych 23.05.2018 r.)
   • matematyka i biologia nauczane w języku polskim i języku angielskim z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia, język angielski - 1L
    na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
    • język polski
    • język angielski
    • biologia
    • matematyka
  Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.
§ 4
 1. O przyjęciu do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza
  w Nowym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
  1. z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy); przy czym wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
   3. matematyki,
   4. przedmiotów przyrodniczych
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   - mnoży się przez 0,2.
  2. z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
  3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20i ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;
  4. z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20j ust.2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a ustawy) za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy:
    1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  5. z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit.b, art.20h ust.6 pkt.5 lit.b, art.20j ust.2 pkt.5 lit.b ustawy) przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. ostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
§ 5
 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  3. kandydaci do klas:
   • 1 a,b,d,e,f,g,i,j,k,l – z wyższą punktacją części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (matematyka, przedmioty przyrodnicze)
   • 1 c, h - z wyższą punktacją części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie)
  4. kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.
§ 6
 1. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie I LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Warunkiem koniecznym, uprawniającym do podlegania procedurze rekrutacyjnej do klasy 1 I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu jest zgromadzenie co najmniej 110 pkt.
§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 Od 11 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej - 1L) 23.05.2018 r. godz. 12:00

12 lipca 2018 r.

godz. 10:00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy Od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r. Od 11 lipca do 27 lipca 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 czerwca 2018 r. godz.12.00 30 lipca 2018 r. godz.12.00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 lipca 2018r. godz. 12.00 23 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

 

§ 8
 1. Kandydaci do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu dostarczają:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
  2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  4. kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
  5. podanie / kwestionariusz I LOzOD im. Jana Długosza w Nowym Sączu (do pobrania ze strony internetowej szkoły (www.długosz.edu.pl),
  6. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  7. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  8. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
§ 9
 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).
bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem