logo

.

Rekrutacja do liceum

Nowy Sącz, 19 kwietnia 2017 r.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1 I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Długosza w Nowym Sączu w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017. poz.60).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkól policealnych na rok szkolny 2017.2018 w województwie małopolskim.
§ 1
 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSO nr 1 im. J. Długosza powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.).
§ 2
 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: "vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne".
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.
§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:
  1. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • matematyka, fizyka, język angielski - 1A
   • matematyka, fizyka, informatyka – 1J
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • fizyka
   • język obcy
  2. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • geografia, matematyka, język angielski, – 1F, 1K
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • geografia
   • język obcy
  3. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • biologia, chemia – 1B
   • biologia, chemia oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie – 1E
   • biologia, chemia, matematyka – 1D
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • biologia
   • chemia
   • matematyka
  4. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • biologia, język polski, język angielski – 1G
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • język obcy
  5. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • język polski, historia, język angielski, oraz warsztaty interdyscyplinarne: dziennikarskie i analiza intertekstualna -1C
   • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz elementy wiedzy o prawie i elementy filozofii – 1 H
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • historia
   • język obcy
  6. z rozszerzonymi przedmiotami:
   • język polski, geografia, język angielski – 1i
   na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • matematyka
   • geografia
   • język obcy
  Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.
§ 4
 1. O przyjęciu do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
  1. z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy); przy czym wynik przedstawiony w procentach z:
    1. języka polskiego,
    2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
    3. matematyki,
    4. przedmiotów przyrodniczych
    5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   - mnoży się przez 0,2
    .
  2. z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
  3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20i ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;
  4. z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20j ust.2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a ustawy) za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy:
    1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  5. z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit.b, art.20h ust.6 pkt.5 lit.b, art.20j ust.2 pkt.5 lit.b ustawy) przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. ostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
§ 5
 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  3. kandydaci do klas:
   • 1 a,b,d,e,f,g,j,k – z wyższą punktacją części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (matematyka, przedmioty przyrodnicze)
   • 1 c, h, i - z wyższą punktacją części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie)
  4. kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.
§ 6
 1. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie I LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Warunkiem koniecznym, uprawniającym do podlegania procedurze rekrutacyjnej do klasy 1 I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu jest zgromadzenie co najmniej 110 pkt.
§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 Od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00  
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy Od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r. Od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r. godz.12.00 4 sierpnia 2017 r. godz.12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 lipca 2017r. godz. 12.00 28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

 

§ 8
 1. Kandydaci do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu dostarczają:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
  2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  4. kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
  5. podanie / kwestionariusz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu (do pobrania ze strony internetowej szkoły (www.długosz.edu.pl),
  6. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  7. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  8. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
§ 9
 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).
bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem