logo

.

Oddziały 2018/19

Klasa 1A - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Dodatkowo realizowana jest innowacja pedagogiczna struktury wizualne, która przygotowuje do studiów na kierunkach architektonicznych. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach przedmiotowych. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich ( matematyka, fizyka), politechnicznych, ekonomicznych, AGH. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1B - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii i chemii oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i pasje naukowe. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych( np. Balic Sea Project), wykładach w krakowskich uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, biologia, chemia, biotechnologia, farmacja. Innowacja pedagogiczna ma przygotować uczniów do podjęcia studów wyższych w języku angielskim.
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1C - realizowany w niej będzie rozszerzony, program języka angielskiego, historii, oraz autorski program języka polskiego obejmujący także zajęcia dziennikarskie, analizę intertekstualną i warsztaty teatralno - filmowe. Przy realizacji programów szczególny nacisk będzie kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności i kształcenie kompetencji z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, jak również poznanie wartości aksjologicznych. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, redakcji gazetki szkolnej „Paranoja”, zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych ( język polski, historia) oraz tematycznych. Często organizowane są wycieczki programowe do teatrów, na wystawy sztuki oraz historyczne, np. „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach”. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, psychologia, pedagogika. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: francuski lub niemiecki

Klasa 1D - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych, wykładach w uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich ( biologia, chemia, matematyka, biotechnologia), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1E - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i pasje naukowe. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych( np. Balic Sea Project), wykładach w krakowskich uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, biologia, chemia, biotechnologia, farmacja. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1F, 1K - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego, geografii. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach ( geograficzna, matematyczna, języka angielskiego) i konkursach, wykładach naukowych, projektach. Uczestniczą w zajęciach Geograficznego Koła Naukowego. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, geografia, filologia angielska), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1G - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, języka polskiego i języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i pasje naukowe. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, języka polskiego, języka angielskiego), konkursach tematycznych, projektach naukowych( np. Balic Sea Project), wykładach w krakowskich uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, biotechnologia, farmacja, fizjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, położnictwo, . 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1H - realizowany w niej będzie rozszerzony, mający status innowacji pedagogicznej program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotami dodatkowymi są wiedza o prawie oraz elementy filozofii. Przy realizacji programów szczególny nacisk będzie kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności w zakresie redagowania tekstów, sztuki wystąpień publicznych, doskonalenie umiejętności literackich oraz podstawy projektowania do funduszy europejskich. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia, wos) oraz tematycznych, związanych z zagadnieniami społeczno – prawnymi. W ramach edukacji prawnej prowadzone są zajęcia w Sądzie Rejonowym oraz jednostkach penitencjarnych. Realizowany jest autorski projekt „Prawo w praktyce”, prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. We współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych odbywają się zajęcia w wybranych zagadnień prawnych. Szkoła we współpracy Instytutem Filozofii UJ planuje zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Organizowane są wycieczki tematyczne, m.in. do Warszawy, obejmujące zwiedzanie Sejmu RP, Pałacu Prezydenckiego, Zamku Królewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz najważniejszych miejsc związanych z historią Polski. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: francuski lub niemiecki

Klasa 1i - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, matematyki, języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, matematyczna), projektach naukowych, wykładach w uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich (biologia, chemia, matematyka, biotechnologia), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. 
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1 J - realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatyki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach ( matematyczna, informatyczna) oraz konkursach. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich ( matematyka, fizyka, informatyka), politechnicznych, AGH.
Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1 L - oddział dwujęzyczny: matematyka i biologia nauczane będą w języku polskim i języku angielskim. Realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, biologi i języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, matematyczna), projektach naukowych, wykładach w uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich (biologia, chemia, matematyka, biotechnologia), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. Klasa przygotowuje do studiów wyższych w języku angielskim.

INFORMACJE DODATKOWE

I Liceum Ogólnokształcące, założone w 1818 roku, jest najstarszą szkołą na Sądecczyźnie. Zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach: w tegorocznym rankingu szkół przeprowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza - jako najwyżej sklasyfikowana publiczna ogólnokształcąca szkoła ponadgimnazjalna w Nowym Sączu - zajęło 19. miejsce w Małopolsce; uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym (99,8% zdawalności), dzięki czemu dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia dodatkowe: kółka przedmiotowe, olimpijskie, projekty badawcze ( np. Baltic Sea Project), edukacja filmowa (całoroczny udział uczniów w Młodzieżowej Akademii Filmowej oraz projekcie „Kino na temat”) i dziennikarska (prowadzenie gazetki szkolnej „Paranoja”, udział w warsztatach dziennikarskich), sekcje sportowe, taniec towarzyski, chór szkolny „Scherzo”, zespół muzyczny „Kurdesz”, wolontariat, harcerstwo, Grupa Liderów Promujących Zdrowie.

Od września 2014 roku I Liceum Ogólnokształcące realizuje we współpracy z uczelniami krakowskimi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym projekt edukacyjny dla uzdolnionych uczniów: „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia prowadzone przez pracowników wyższych uczelni w systemie on – line obejmują matematykę, fizykę, biologię, chemię, informatykę, wos. Prowadzone są projekty badawcze, w czasie wakacji organizowane dla uczniów obozy naukowe w Krakowie.

Szkoła dba o rozwój artystyczny i kulturalny młodzieży: organizowane są wyjazdy do teatru, filharmonii, edukacyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, corocznie odbywa się Festiwal Młodych Talentów.

Od wielu lat prowadzona jest wymiana międzynarodowa uczniów ( Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania).

Szkoła realizuje programy unijne, m.in. „Młodzież w działaniu”, „Comenius” „Erasmus+ - Edukacja bez granic”, „ Do You Speak Visehrad? oraz projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN „Zachować pamięć”, „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Miejsca pamięci”.

Na wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych uczniowie zobowiązani są nosić jednolity strój galowy.

I Liceum Ogólnokształcące dysponuje miejscami w Internacie Szkolnym przeznaczonymi dla uczniów zamieszkałych poza Nowym Sączem.

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem