Oddziały 2019/2020

Dla absolwentów szkoły podstawowej

1A: matematyka, fizyka, j. angielski 
1B: biologia, chemia 
1C: j. polski, historia, j. angielski 
1D: biologia, chemia, matematyka 
1E: matematyka, geografia, j. angielski
1F: matematyka, geografia, j. angielski
1G: matematyka, fizyka, informatyka – oddział dwujęzyczny: w j. polskim i angielskim realizowane są: matematyka, historia, filozofia
1H: historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski
Dla absolwentów gimnazjum

1a: matematyka, fizyka, j. angielski
1b: biologia, chemia
1c: j. polski, historia, j. angielski
1d: biologia, chemia, matematyka 
1e: matematyka, geografia, j. angielski
1f: matematyka, geografia, j. angielski 
1g: matematyka, fizyka, informatyka – oddział dwujęzyczny: w języku polskim i angielskim realizowane są: matematyka, historia w kl. 1; historia i społeczeństwo w kl. 2 i 3 
1h: historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski

Klasa 1A – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki
oraz języka angielskiego
. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności
i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach przedmiotowych. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Realizowana jest w klasie innowacja pedagogiczna: struktury wizualne. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, fizyka), politechnicznych, ekonomicznych, AGH. 

Język obcy obowiązkowy: angielski

Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1B– realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii
i chemii oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie. 
 Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i pasje naukowe. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych( np. Balic Sea Project), wykładach w krakowskich uczelniach wyższych.  Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, biologia, chemia, biotechnologia, farmacja. Innowacja pedagogiczna ma przygotować uczniów do podjęcia studów wyższych w języku angielskim.

Język obcy obowiązkowy: angielski

Drugi język obcy: niemiecki lub francuskiKlasa 1C – realizowany w niej będzie rozszerzony, program języka angielskiego, historii, oraz autorski program języka polskiego obejmujący także zajęcia dziennikarskie, analizę intertekstualną i warsztaty teatralno – filmowe. Przy realizacji programów szczególny nacisk będzie kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności i kształcenie kompetencji z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, jak również poznanie wartości aksjologicznych. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, redakcji gazetki szkolnej „Paranoja”, zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych ( język polski, historia) oraz tematycznych. Często organizowane są wycieczki programowe do teatrów, na wystawy sztuki oraz historyczne,
np. „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach”. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, psychologia, pedagogika. 

Język obcy obowiązkowy: angielski

 Drugi język obcy: francuski lub niemieckiKlasa 1D – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych, wykładach w uczelniach wyższych. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich ( biologia, chemia, matematyka, biotechnologia), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. 

Język obcy obowiązkowy: angielski

Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1E, 1F – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego, geografii. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności
i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach
( geograficzna, matematyczna, języka angielskiego) i konkursach, wykładach naukowych, projektach. Uczestniczą w zajęciach Geograficznego Koła Naukowego. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, geografia, filologia angielska), ekonomicznych, politechnicznych, AGH. 

Język obcy obowiązkowy: angielski

Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1 G – klasa dwujęzyczna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatykiW języku polskim i angielskim nauczane są : matematyka, historia, historia i społeczeństwo w klasie w liceum trzyletnim; matematyka, historia, filozofia w liceum czteroletnim. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Planowane są zajęcia z native speakerem. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (matematyczna, informatyczna) oraz konkursach. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych.  Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich
( matematyka, fizyka, informatyka), politechnicznych,  AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski

Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1H – realizowany w niej będzie rozszerzony, mający status innowacji pedagogicznej program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwiePrzedmiotami  dodatkowymi są wiedza o prawie oraz elementy filozofii. Przy realizacji programów szczególny nacisk będzie kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności w zakresie redagowania tekstów, sztuki wystąpień publicznych, doskonalenie umiejętności literackich oraz podstawy projektowania do funduszy europejskich. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia, wos) oraz tematycznych, związanych z zagadnieniami społeczno – prawnymi.  W ramach edukacji prawnej prowadzone są zajęcia w Sądzie Rejonowym oraz jednostkach penitencjarnych. Realizowany jest autorski projekt „Prawo w praktyce”, prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. We współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych odbywają się zajęcia w wybranych zagadnień prawnych. Szkoła we współpracy Instytutem Filozofii UJ realizuje projekt „Filozofia ma sens” Organizowane są wycieczki tematyczne, m.in. do Warszawy, obejmujące zwiedzanie Sejmu RP, Pałacu Prezydenckiego,  Zamku Królewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz najważniejszych miejsc związanych z historią Polski.  Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka. 

Język obcy obowiązkowy: angielski 

Drugi język obcy: francuski lub niemiecki

Innowacje pedagogiczne:

Struktury wizualne

Program ten został stworzony z myślą o uczniach liceum jako poszerzenie ich wiedzy i umiejętności
z zakresu rozumienia i kształtowania form przestrzennych i struktur wizualnych. Program pozwala uczniom rozwijać wyobraźnię oraz myślenie naukowe, w tym umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących otaczającej rzeczywistości. Wszystkie zadania w ramach ćwiczeń sprzyjają rozwijaniu umiejętności tworzenia wizualizacji, modelowania i analizowania przestrzeni trójwymiarowej. Wielokierunkowe działania manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni wzbogacają i pobudzają mózg do aktywności. Struktury wizualne kształtują wyobraźnię przestrzenną i rozumienie figur i brył geometrycznych ale również proporcji i relacji elementów poprzez praktyczne zadania. Umiejętność projektowania przestrzennego i tworzenia obrazów rozwija zdolności przydatne w takich zawodach jak matematyk, inżynier, architekt, grafik, fotograf, projektant ogrodów i wnętrz, projektant mody, biżuterii, form przemysłowych, stylista i artysta plastyk.

 Język angielski w medycynie

Głównym adresatem programu jest uczeń świadomie wybierający profil biologiczno-chemiczny jako obecny i późniejszy kierunek kształcenia. Program ten ułatwi uczniowi podjęcie studiów medycznych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju oraz umożliwi studiowanie anglojęzycznej literatury medycznej. Program koreluje z przedmiotami  rozszerzonymi nauczanymi w klasach biologiczno-chemicznych (biologia, chemia), dzięki czemu uczeń wykorzysta wiedzę z tych przedmiotów do rozwoju swoich umiejętności językowych.Treści medyczne zostaną wprowadzone w dużej mierze za pomocą materiałów autentycznych (fachowa literatura anglojęzyczna, Internet, słownik specjalistyczny, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne).

Autorski program języka polskiego obejmujący także zajęcia dziennikarskie, analizę intertekstualną i warsztaty teatralno – filmowe

Program nauczania j. polskiego  „Tekst i konteksty” umożliwia uczniom twórcze działania w ramach zajęć dziennikarskich, filmowych i teatralnych o charakterze warsztatowym oraz publikację własnych dokonań na forum klasy i szkoły.  Ćwiczenia warsztatowe kształtują także umiejętności, niezbędne do interpretowania uworów literackich w powiązaniu z filozofią, malarstwem,filmem, teatrem.  Absolwenci  klas „C” podkreślają przydatność zdobytych tu kompetencji w dalszych etapach kształcenia, na studiach dziennikarskich, filologicznych i artystycznych. Realizacja rozszerzonych programów nauczania historii i języka angielskiego otwiera również możliwość podjęcia w przyszłości studiów prawniczych i filologii obcych.

Warsztaty filmowe ( liceum czteroletnie)

1.W stronę teorii: kino gatunków, polska szkoła filmowa, postmodernizm w kinie, specyfika filmu animowanego, polscy twórcy filmowi, gramatyka filmowa- elementy języka filmu.

2.Omawianie dzieła filmowego na konkretnych przykładach.

3.Między sztukami- film a malarstwo/muzyka, fotografia.

4.Kino w sieci.

5.W stronę praktyki: ćwiczenia w tworzeniu mini etiudy.

6.Wielkie tematy w filmie np. zło, dobro, rodzina, wiara.

Warsztaty teatralne ( liceum czteroletnie)

1.Wybrane zagadnienia historii teatru.

2.Polscy twórcy teatralni: Wyspiański, Kantor,  Lupa, Warlikowski, Kleczewska.

3.Język teatru- omawianie spektaklu teatralnego.

4.Lekcje teatralne-Kraków, warsztaty ruchowo-wokalne- Nowy Sącz.

5.Przygotowanie „wprawki” bądź etiudy.

6.Komunikacja niewerbalna w teatrze.

Zintegrowany program nauczania przedmiotów humanistycznych

język polski, historia i wos- z elementami edukacji prawniczej oraz edukacji filozoficznej.

Program zakłada wdrożenie edukacji prawniczej w praktyce-zajęcia prowadzone przez sędziego sądu okręgowego, obserwacje rozpraw sądowych ,poznanie podstaw funkcjonowania systemu penitencjarnego i terapeutycznego.

Edukacja filozoficzna zakłada poznanie podstawowych idei filozoficznych oraz  wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone we współpracy z Instytutem Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prawo w praktyce

Zajęcia, współprowadzone przez sędziego Sądu Okręgowego pozwalają uczniom z bliska przyjrzeć się pracy sądu, wziąć udział we wszystkich etapach procesu sądowego. Jednym z elementów innowacji jest gra dydaktyczna, polegająca na przeprowadzeniu symulowanego procesu sądowego, podczas którego uczniowie wcielają się w rolę oskarżycieli, obrońców, ławników i świadków.

Przedmiot „Sztuka i design” ( liceum czteroletnie)

Podstawą programu jest historia sztuki i designu oraz twórcza aktywność uczniów
w zakresie sztuk plastycznych, wzornictwa, projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej. Program obejmuje środki wyrazu artystycznego, projektowanie przedmiotu, mebla, tkaniny, wnętrza, przestrzeni, wzoru, ergonomię, prezentację projektów, portfolio. Uczniowie rozwijają umiejętność twórczego myślenia, wyobraźnię przestrzenną i wrażliwość plastyczną poprzez własną twórczość oraz poznawanie wybitnych dzieł sztuki i designu.
Program kształci umiejętności przydatne w wielu zawodach np. projektant produktów użytkowych, dekorator wnętrz, projektant przestrzeni, projektant mody, historyk sztuki i designu, scenograf, stylista. Design jest jedną z najpopularniejszych dziedzin artystycznych. Odnosi się się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki, oznacza ich wygląd albo projektowanie (angielski termin design, został zaczerpnięty z łac. designare – wyznaczać i wł. disegno – rysunek, wzór).

INFORMACJE DODATKOWE

I Liceum Ogólnokształcące, założone w 1818 roku, jest najstarszą szkołą na Sądecczyźnie. Zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach:w tegorocznym rankingu szkół przeprowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza – jako najwyżej sklasyfikowana publiczna ogólnokształcąca szkoła ponadgimnazjalna w Nowym Sączu – zajęło 17. miejsce w Małopolsce; uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym (99,8% zdawalności), dzięki czemu dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia dodatkowe: kółka przedmiotowe, olimpijskie, projekty badawcze ( np. Baltic Sea Project), edukacja filmowa (całoroczny udział uczniów w Młodzieżowej Akademii Filmowej oraz projekcie „Kino na temat”) i dziennikarska (prowadzenie gazetki szkolnej „Paranoja”, udział w warsztatach dziennikarskich), sekcje sportowe, taniec towarzyski, chór szkolny „Scherzo”, zespół muzyczny „Kurdesz”, wolontariat, harcerstwo, Grupa Liderów Promujących Zdrowie.

Od września 2014 roku I Liceum Ogólnokształcące realizuje we współpracy
z uczelniami krakowskimi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym projekt edukacyjny dla uzdolnionych uczniów: „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia prowadzone przez pracowników wyższych uczelni w systemie on – line obejmują matematykę, fizykę, biologię, chemię, informatykę, wos. Prowadzone są projekty badawcze, w czasie wakacji organizowane dla uczniów obozy naukowe w Krakowie.

Szkoła dba o rozwój artystyczny i kulturalny młodzieży: organizowane są wyjazdy do teatru, filharmonii, edukacyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, corocznie odbywa się Festiwal Młodych Talentów.

Od wielu lat prowadzona jest wymiana międzynarodowa uczniów ( Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania).

Szkoła realizuje programy unijne, m.in. „Młodzież w działaniu”, „Comenius” „Erasmus+ – Edukacja bez granic”, „ Do You Speak Visehrad? oraz projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN „Zachować pamięć”, „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Miejsca pamięci”.

Na wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych uczniowie zobowiązani są  nosić jednolity strój galowy.

I Liceum Ogólnokształcące dysponuje miejscami w Internacie Szkolnym przeznaczonymi dla uczniów  zamieszkałych poza Nowym Sączem.