Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Sala 03  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kserokopia uwierzytelniona przez dyrektora szkoły podstawowej) oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
w tym zamiana szkół, do których kandyduje (po wcześniejszym złożeniu podania do Komisji Rekrutacyjnej z prośba o anulowanie  wniosku złożonego w terminie wcześniejszym).

31 lipca 2020 (piątek) godz. 10.00 -15.00

03 sierpnia 2020 (poniedziałek) godz. 8.00 – 15.00

04 sierpnia 2020 (wtorek) godz. 8.00-15.00

Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną:

05 sierpnia 2020 (środa) 09.00 – 15.00

06 sierpnia 2020 (czwartek) 09.00 – 15.00

07 sierpnia 2020 (piątek) 09.00 – 15.00

10 sierpnia 2020 (poniedziałek) 09.00 – 15.00

11 sierpnia 2020 (wtorek) 09.00 – 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 12 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00

13 – 18 sierpnia 2020r. praca komisji rekrutacyjnej – dostarczanie oryginałów dokumentów przez uczniów zakwalifikowanych – kompletowanie dokumentacji.

13 sierpnia 2020 r. (czwartek) 09.00 – 15.00

14 sierpnia 2020 r. (piątek) 09.00 – 15.00

17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) 09.00 – 15.00

18 sierpnia 2020 r. (wtorek) 09.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ,

2) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

3) potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej (wydane przez szkołę   

    podstawową)

4) podanie / kwestionariusz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu (do pobrania ze strony internetowej szkoły)
  

5) 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą oraz datą urodzenia),

6) oryginał orzeczenia lub opinii  publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  (o ile

    kandydat posiada)

7) oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów (o ile kandydat
     posiada).

8) karta zdrowia

9) deklaracja pielęgniarki szkolnej (do pobrania ze strony internetowej szkół 

Uwaga! Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie do 18 sierpnia 2020 r. (do godziny 15.00) oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r. – do godziny 14.00