MChE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce. Projekt ma na celu przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Efektem współpracy ma być m. in. podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki. Więcej informacji na stronie projektu.

Zajęcia w szkole: on-line biologia, on-line matematyka, Koło naukowe1 – matematyka, Koło naukowe2 – matematyka do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)”  nr RPMP.10.01.04-12-0008/19 współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Miasto Nowy Sącz 

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 02.09.2019 r., zakończenie 31.07.2020 r. 

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna – nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.4, Typ A-koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainteresowani uczniowie powinni dostarczyć wypełnione formularze zgłoszenia do dyrektora szkoły.

Dokumentacja:

Rok szkolny 2019/2020 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 -Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 4 – Deklaracja

Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO uczestnika

Załącznik nr 6 – Zgoda wizerunku uczestnika

Załącznik nr 7 – Zakres danych osobowych do systemy SL 2014