Click to listen highlighted text!

MChE

WARSZTATY WYJAZDOWE MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA

W dniach 22 – 26 września 2021r. odbędą się wyjazdowe warsztaty  dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar, który go interesuje. Na warsztaty wyjazdowe będą rekrutowani uczniowie, którzy nie brali jeszcze udziału
w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń, który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

17 obszarów tematycznych prowadzonych przez uczelnie w terminie  22. 09. 2021 – 26.092021 r. w następujących limitach dla  uczniów dla wszystkich szkół:

1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) do 36 uczniów,

2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej),
do 30 uczniów

3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), do 20 uczniów

4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 80 uczniów

5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), do 20 uczniów

6)    matematyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 50 uczniów

7)    geografia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 16 uczniów

8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 24 uczniów

11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

12) chemia (Politechnika Krakowska), 60 uczniów

13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), do 40 uczniów

16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 60 uczniów

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie) do 30 uczniów.

Uczniowie zainteresowani  wzięciem udziału w w/w warsztatach proszeni są o  zapoznanie się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021r. (środa) wpisali się na odpowiednią listę wybranego obszaru tematycznego.

Lista dostępna jest  w sekretariacie szkoły.

Złożenie kompletu dokumentów od dnia 03 września  – 10 września 2021r.

 1. Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 4)
 2. Zakres danych osobowych do CST (zał. 3)
 3. Deklaracja (zał. 5)
 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku (zał. 6)
 5. Zgoda na uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych z biologii

UWAGA!

PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!!!

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa  uczniów w warsztatach zostanie dokonane po wakacjach do dnia 3 września 2021r. na podstawie przesłanych zgłoszeń.


WEEKENDOWE WARSZTATY ONLINE
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA

W dniach 24 – 25 kwietnia 2021r. odbędą się warsztaty weekendowe online dla uczniów naszej szkoły w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar, który go interesuje. Na warsztaty weekendowe będą rekrutowani uczniowie, którzy nie brali jeszcze udziału
w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń, który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

Obszary tematyczne wiosennych weekendowych warsztatów online prowadzonych przez uczelnie w terminie 24-25 kwietnia 2021 r.:

a)      Chemia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

b)       Język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

c)       Język angielski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

d)      Język niemiecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

e)      Język francuski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

f)       Biologia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

g)      Fizyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

h)      Chemia – Politechnika Krakowska w Krakowie

i)        Informatyka – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

j)        Matematyka z elementami rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczniowie zainteresowani  wzięciem udziału w w/w warsztatach proszeni są, aby zapoznali się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 złożyli w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu
 2. Zakres danych osobowych do CST
 3. Deklaracja
 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

UWAGA!

PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!!!

Pliki do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji  02.2021

2) Oświadczenie Uczestnika Projektu- Deklaracja – Oświadczenie o Uczestnictwie w Projekcie- Zakres na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu


ZAJĘCIA ON – LINE  Z PRACOWNIKAMI  AKADEMICKIMI  UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W OBSZARZE TEMATYCZNYM :  BIOLOGIA!

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021
w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia, dla najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu chcących rozwijać zainteresowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone z przedmiotu: biologia – zajęcia on-line, przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale nauczycieli ze szkół, w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r., a udział w nich pozwoli nabyć uczniom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe w obszarze z biologii.

Całkowita wartość projektu: 51 686,60 zł;

Współfinansowanie z UE: 43 933,61 zł

Osoby, które są chętne do wzięcia udziału w/w zajęciach,  proszone są  o:

 1. zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. wypełnienie i dostarczenie Zgłoszenia do projektu wraz z Oświadczeniemdotyczącym Ochrony Danych Osobowych (Link nr 2 i  nr 3 wraz z kserokopią świadectwa  z roku szkolnego 2019/2020)w nieprzekraczalnym  terminie:
  od 05.10.2020 – 12.10.2020r.

Komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on – line z biologii  lub w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego daną formę wsparcia do sekretariatu szkoły.

Biologia on-line – mgr Małgorzata Kuźma- Piszczek

Pozostałe dokumenty, czyli: Formularz zgłoszenia, Oświadczenie uczestnika projektu i Deklaracja uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia  wyników rekrutacji przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną (dotyczy wyłącznie osób zrekrutowanych).

Wymagane dokumenty:

1) Link – Regulamin uczestnictwa w projekcie

2) Link –   Zgłoszenie do projektu

3) Link – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

4) Link –   Formularz zgłoszenia

5) Link – Oświadczenie uczestnika projektu

6) Link –  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Uwaga!

 • Zgłoszenie do projektu wraz Oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (zał. nr 1) – oba te dokumenty powinny być podpisane przez ucznia/rodzica z datą październikową podczas trwania rekrutacji, czyli od
  05.10 -12.10.2020r.
 • Formularz Zgłoszenia (zał. 2) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica
  z datą pierwszych zajęć.*
 • Oświadczenie uczestnika (zał. 3) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica
  z datą pierwszych zajęć.
  *
 • .   Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica z datą pierwszych zajęć.*

* Data pierwszych zajęć zostanie podana w terminie późniejszym. Jest możliwe jej późniejsze uzupełnienie.

Skip to content Click to listen highlighted text!