Click to listen highlighted text!

MChE

WEEKENDOWE WARSZTATY ONLINE
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA

W dniach 24 – 25 kwietnia 2021r. odbędą się warsztaty weekendowe online dla uczniów naszej szkoły w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar, który go interesuje. Na warsztaty weekendowe będą rekrutowani uczniowie, którzy nie brali jeszcze udziału
w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń, który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

Obszary tematyczne wiosennych weekendowych warsztatów online prowadzonych przez uczelnie w terminie 24-25 kwietnia 2021 r.:

a)      Chemia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

b)       Język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

c)       Język angielski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

d)      Język niemiecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

e)      Język francuski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

f)       Biologia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

g)      Fizyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

h)      Chemia – Politechnika Krakowska w Krakowie

i)        Informatyka – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

j)        Matematyka z elementami rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczniowie zainteresowani  wzięciem udziału w w/w warsztatach proszeni są, aby zapoznali się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 złożyli w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu
 2. Zakres danych osobowych do CST
 3. Deklaracja
 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

UWAGA!

PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!!!

Pliki do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji  02.2021

2) Oświadczenie Uczestnika Projektu- Deklaracja – Oświadczenie o Uczestnictwie w Projekcie- Zakres na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu


ZAJĘCIA ON – LINE  Z PRACOWNIKAMI  AKADEMICKIMI  UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W OBSZARZE TEMATYCZNYM :  BIOLOGIA!

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021
w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia, dla najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu chcących rozwijać zainteresowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone z przedmiotu: biologia – zajęcia on-line, przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale nauczycieli ze szkół, w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r., a udział w nich pozwoli nabyć uczniom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe w obszarze z biologii.

Całkowita wartość projektu: 51 686,60 zł;

Współfinansowanie z UE: 43 933,61 zł

Osoby, które są chętne do wzięcia udziału w/w zajęciach,  proszone są  o:

 1. zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. wypełnienie i dostarczenie Zgłoszenia do projektu wraz z Oświadczeniemdotyczącym Ochrony Danych Osobowych (Link nr 2 i  nr 3 wraz z kserokopią świadectwa  z roku szkolnego 2019/2020)w nieprzekraczalnym  terminie:
  od 05.10.2020 – 12.10.2020r.

Komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on – line z biologii  lub w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego daną formę wsparcia do sekretariatu szkoły.

Biologia on-line – mgr Małgorzata Kuźma- Piszczek

Pozostałe dokumenty, czyli: Formularz zgłoszenia, Oświadczenie uczestnika projektu i Deklaracja uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia  wyników rekrutacji przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną (dotyczy wyłącznie osób zrekrutowanych).

Wymagane dokumenty:

1) Link – Regulamin uczestnictwa w projekcie

2) Link –   Zgłoszenie do projektu

3) Link – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

4) Link –   Formularz zgłoszenia

5) Link – Oświadczenie uczestnika projektu

6) Link –  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Uwaga!

 • Zgłoszenie do projektu wraz Oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (zał. nr 1) – oba te dokumenty powinny być podpisane przez ucznia/rodzica z datą październikową podczas trwania rekrutacji, czyli od
  05.10 -12.10.2020r.
 • Formularz Zgłoszenia (zał. 2) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica
  z datą pierwszych zajęć.*
 • Oświadczenie uczestnika (zał. 3) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica
  z datą pierwszych zajęć.
  *
 • .   Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3) – powinien być podpisany przez ucznia/rodzica z datą pierwszych zajęć.*

* Data pierwszych zajęć zostanie podana w terminie późniejszym. Jest możliwe jej późniejsze uzupełnienie.

Skip to content Click to listen highlighted text!