Click to listen highlighted text!

Wspomnienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 marca 2020 roku,  zmarł w wieku 92 lat

ś.p.  WOJCIECH, MARIAN TRZÓPEK

emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza, wicedyrektor i wieloletni wychowawca kilku pokoleń Sądeczan.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dyrekcja Szkoły wraz ze Społecznością Szkolną.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgra Wojciecha Trzópka, absolwenta, zasłużonego nauczyciela i długoletniego wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

Mgr Wojciech Trzópek, urodzony 22 kwietnia 1928 r., był najstarszym żyjącym emerytowanym nauczycielem I LO. Jako nauczyciel fizyki przepracował niemal 40 lat (1952-1991). Osiągał wysokie wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełnił funkcję opiekuna stażu nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową oraz opiekuna praktyk studenckich. Był inicjatorem wielu działań zespołowych na rzecz rozwoju nauczycieli, uczniów i szkoły. Aktywnie animował sportową i turystyczną aktywność młodzieży, organizując wycieczki krajoznawcze po terenie Małopolski. Był prekursorem i pierwszym opiekunem radiowęzła szkolnego oraz koła fotograficznego. Współorganizował obchody jubileuszy szkoły: 150-lecia, 160-lecia i 170-lecia.

Pełniąc w latach 1972-1985 funkcję wicedyrektora, mgr Wojciech Trzópek odpowiadał za  prawidłową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, sprawował nadzór nad pracą pedagoga, internatu, funkcjonowaniem biblioteki, zespołów przedmiotowych, organizacji uczniowskich, przygotowaniem uroczystości szkolnych, sprawował nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawców klasowych, pracy młodych nauczycieli, współredagował i kontrolował realizację rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego i szkolnego planu profilaktyki, monitorował realizację programów nauczania.

Mgr Wojciech Trzópek w swojej pracy dydaktycznej i organizacyjnej budował pozycję, renomę i markę I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Był jednym z prekursorów, eksperymentalnego w skali Małopolski, wdrażania w latach 70. XX w. systemu dydaktycznego opracowanego przez Edwarda Fleminga, polegającego na reorganizacji pracy szkoły poprzez naukę w systemie klasopracowni, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych, powołanie zespołów przedmiotowych, organizowanie lekcji otwartych, produkowanie własnych pomocy dydaktycznych (przeźrocza, tabele, wykresy), opracowanie kompletu testów diagnozujących ze wszystkich przedmiotów, przeprowadzanych we wszystkich klasach na koniec I i II semestru. System wdrożony w nowosądeckim I LO stał się później wzorcem dla innych szkół średnich w regionie.

Mgr Wojciech Trzópek był zaangażowany w powstanie Festiwalu Młodych Talentów. Jako działacz i prezes sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii popularyzował wśród sądeckiej młodzieży tę dziedzinę nauki. Był również zasłużonym działaczem oświatowym w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc w latach 1976-1980 funkcję prezesa Oddziału Miejskiego ZNP. W gronie jego uczniów znajdują się pracownicy naukowi krakowskich uczelni technicznych i politechnicznych.

Dyrektor Wojciech Trzópek do ostatnich miesięcy życia był niezawodnym uczestnikiem wszystkich szkolnych uroczystości i zjazdów maturalnych swoich wychowanków. Cieszyliśmy się jego obecnością na obchodach jubileuszu 200-lecia szkoły, podczas których wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Odszedł człowiek głębokiej mądrości, otwartego serca, wielkiej skromności, szlachetności, życzliwości i dobroci. Szanowany Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń Sądeczan, całkowicie oddany pracy z młodzieżą i jej sprawom. Serdeczny, wspaniały, niezapomniany Szef i Kolega.

Nasz smutek jest tym większy, że ze względu na obecne okoliczności, nie mogliśmy oddać Zmarłemu należnego hołdu. Kiedy tylko będzie to możliwe, uczynimy zadość naszej powinności.

Dyrektor Wojciech Trzópek na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci.

Niech odpoczywa w pokoju.

Skip to content Click to listen highlighted text!