Click to listen highlighted text!

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

Klasa 1A  matematyczno – fizyczna                       

Klasa 1A matematyczno-fizyczna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach przedmiotowych (matematyczna, fizyczna, języka angielskiego).  W klasie realizowany jest innowacyjny przedmiot – struktury wizualne

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, fizyka), politechnicznych, ekonomicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1B  biologiczno-chemiczna                       

Klasa 1B biologiczno-chemiczna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii i chemii oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Klasa jest objęta patronatem Dziekana i Prodziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w ramach laboratorium biologicznego (kl. 3-4). Są to zajęcia zaznajamiające z metodą naukową, pomagające w kształceniu umiejętności formułowania problemów badawczych, hipotez, planowaniu doświadczeń, wyciąganiu wniosków, planowaniu dokumentacji badań biologicznych. Zaproponowane formy zajęć laboratoryjnych wzbogacone są o zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii informatycznej przy wykorzystaniu sprzętu i możliwości multimedialnej pracowni biologicznej. Uczniowie uczestniczą też w innych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących ich do udziału
w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), realizują projekty naukowe oraz uczestniczą w wykładach organizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, biologia, chemia, biotechnologia, farmacja. Innowacja pedagogiczna ma przygotować uczniów do podjęcia studiów wyższych w języku angielskim.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


 Klasa 1C  humanistyczno -dziennikarska                    

Klasa 1C humanistyczno-dziennikarska – realizowany w niej jest rozszerzony program języka angielskiego, historii oraz języka polskiego obejmujący także warsztaty dziennikarskie (a w ich ramach redagowanie gatunków dziennikarskich, tworzenie krótkich filmików i reportaży filmowych – kl. 3-4) i edukację teatralno – filmową. Przy realizacji programów szczególny nacisk jest kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności i kształcenie kompetencji z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, jak również poznanie zagadnień aksjologicznych. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: Młodzieżowej Akademii Filmowej (MAF), Plastycznej Akademii Filmowej (PAF), debatach oksfordzkich, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, ważnych wydarzeniach kulturalnych, jak również zaangażowanie się w realizację wspólnych konferencji dla uczniów i nauczycieli w ramach „Labiryntu Historii„. Uczniowie tej klasy biorą udział  w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia) oraz konkursach związanych  z możliwością zdobycia indeksu na studia stacjonarne. Często organizowane są tematyczne wyjazdy edukacyjne i wizyty w instytucjach kultury, wycieczki programowe do teatrów, zwiedzanie wystaw sztuki oraz wyjazdy historyczne np. w ramach cyklu „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach„. Uczniowie tej klasy biorą aktywny udział w realizacji  i popularyzowaniu jedynego w Polsce „Orszaku Jana Długosza„, jak również realizują inne medialne projekty historyczne.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, inne filologie obce, dziennikarstwo, historia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia, media, reklama.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: francuski lub niemiecki


Klasa 1D  matematyczno – przyrodnicza

Klasa 1D matematyczno-przyrodnicza – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach w ramach chemii doświadczalnej i laboratorium przyrodniczego (kl. 3-4) oraz innych zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych, wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (medycyna , stomatologia, farmacja ) oraz uniwersyteckich ( biologia, chemia, matematyka, biotechnologia ), ekonomicznych, politechnicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1E   matematyczno – geograficzna

Klasa 1E matematyczno-geograficzna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki,  geografii i języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach „Ekonomia w praktyce”. Biorą udział w olimpiadach (geograficzna, matematyczna, języka angielskiego) i konkursach, wykładach naukowych, projektach. Uczestniczą w zajęciach Geograficznego Koła Naukowego. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (Instytut Geografii), Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Geografii  i Gospodarki Przestrzennej) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie organizuje wykłady dla zainteresowanych uczniów.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, geografia, filologia angielska), ekonomicznych, politechnicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1 F  matematyczno-geograficzna z podziałem na grupy

Grupa Irozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego

Grupa II –  rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka niemieckiego

Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach „Ekonomia w praktyce” oraz zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe np. Geograficzne Koło Naukowe – GKN, koła z języków: angielskiego i niemieckiego). Uczestniczą w prelekcjach geograficznych, wykładach i ćwiczeniach   na wyższych uczelniach krakowskich między innymi: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w wyjazdowych zajęciach terenowych z geografii (np. Planetarium Śląskie, Muzeum Geologiczne, ośrodki edukacyjne w polskich parkach narodowych, itp.). Biorą udział  w olimpiadach (geograficzna, matematyczna, języka angielskiego, języka niemieckiego).

W grupie II uczniowie mogą wybrać język niemiecki jako język obcy obowiązkowy. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy pragną nauczyć się języka niemieckiego, z łatwością uczą się tego języka i planują podjąć pracę zawodową, w której wymagana jest dobra znajomość zarówno języka niemieckiego jak i angielskiego. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, dzięki której młodzi ludzie wyjeżdżają  do zaprzyjaźnionej szkoły i uczą się praktycznej znajomości języka niemieckiego.  

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, geografia, filologia angielska, filologia germańska), ekonomicznych, politechnicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: grupa I – angielski, grupa II – niemiecki
Drugi język obcy: grupa I – niemiecki, grupa II – angielski


Oddział dwujęzyczny – sprawdzian kompetencji językowych – 3 czerwca 2022r. godz. 15:00 w 1 LO, ul. Jana Długosza 5    

Klasa 1 G  – klasa dwujęzyczna z podziałem na grupy

Grupa informatyczna I – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki i informatyki. W języku polskim i angielskim nauczane są: matematyka, historia, geografia. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Na zajęciach  informatyki uczniowie poznają najpopularniejsze języki, takie  jak: C++, Python, HTML, CSS, JavaScript, PHP, co w przyszłości zwiększy perspektywy zawodowe ze względu na duże zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynieryjną i informatyczną. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc  w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (matematyczna, informatyczna) oraz konkursach.

Wybór tej klasy/grupy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich ( matematyka, informatyka), politechnicznych, AGH, filologii angielskiej.

 Grupa artystyczno-architektoniczna II – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki i historii sztuki.  Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji  z powyższych przedmiotów. W języku polskim i angielskim nauczane są matematyka, geografia i historia. Na lekcjach z historii sztuki  uczniowie wprowadzeni zostaną w obszar dziejów sztuki oraz jej teorii. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej oraz będą kształtować umiejętności opisu i analizy dzieł z różnych dziedzin sztuki. Celem zajęć będzie rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczniowie zapoznają się z najwybitniejszymi osiągnięciami w zakresie architektury i sztuk plastycznych oraz z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych.  Kształcenie ukierunkowane będzie na rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych
z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania. Ponadto uczniowie poznają zbiory najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcję mecenatu artystycznego oraz jego wpływu na kształt dzieła sztuki. Przedmiotem uzupełniającym będzie Rysunek i malarstwo dla wszystkich zainteresowanych kulturą wizualną w sferze odbioru i tworzenia sztuki. Podczas zajęć uczniowie poznają techniki malarskie i rysunkowe w zakresie wiedzy i umiejętności warsztatowych, rozwiną umiejętność wnikliwej obserwacji natury i jej interpretacji środkami plastycznymi. Przez rozwiązywanie problemów plastycznych rozwiną inwencję, wyobraźnię i wrażliwość artystyczną oraz  przygotują się do praktycznych egzaminów wstępnych na studia o profilach plastycznych.    W klasie prowadzona jest innowacja pedagogiczna z języka francuskiego ‘‘Szlakiem wybitnych francuskich sław”.

Wybór tej klasy/grupy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach artystycznych, szczególnie sztuki plastyczne, filologii angielskiej.

Język obcy obowiązkowy: angielski (w poszerzonym wymiarze godzin)
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski

Klasa 1H  humanistyczno – prawnicza

Klasa 1H humanistyczno-prawnicza – realizowany w niej będzie rozszerzony, mający status innowacji pedagogicznej, program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przy realizacji programów szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności w zakresie pisania i redagowania tekstów, sztuki wystąpień publicznych, doskonalenie umiejętności literackich oraz kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w wyjściach do kina (m. in. Młodzieżowa Akademia Filmowa MAF) i wyjazdach do teatrów oraz uczestnicząc w zajęciach filozofii i wiedzy o prawie.     W ramach edukacji prawnej prowadzone są zajęcia w Sądzie Rejonowym oraz jednostkach penitencjarnych. Realizowany jest również autorski projekt „Prawo w praktyce”, prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. W porozumieniu  z Okręgową Izbą Radców Prawnych odbywają się zajęcia z wybranych zagadnień prawnych,  a we współpracy z Instytutem Filozofii UP projekt „Filozofia ma sens”. Uczniowie tej klasy biorą chętnie udział w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia) oraz tematycznych, związanych z zagadnieniami społeczno – prawnymi.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do studiów na kierunkach: prawo, filologia  polska,  historia,  dziennikarstwo,  stosunki  międzynarodowe,  politologia,  europeistyka   i pokrewne.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuskiProjekty edukacyjne – innowacje pedagogiczne – dodatkowe zajęcia   

Język angielski w medycynie

Głównym adresatem programu jest uczeń świadomie wybierający profil biologiczno-chemiczny jako obecny i późniejszy kierunek kształcenia. Program ten ułatwi uczniowi podjęcie studiów medycznych zarówno   w Polsce, jak i poza granicami kraju oraz umożliwi studiowanie anglojęzycznej literatury medycznej. Program koreluje z przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi w klasach biologiczno-chemicznych (biologia, chemia), dzięki czemu uczeń wykorzysta wiedzę z tych przedmiotów do rozwoju swoich umiejętności językowych. Treści medyczne zostaną wprowadzone w dużej mierze za pomocą materiałów autentycznych (fachowa literatura anglojęzyczna, Internet, słownik specjalistyczny, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne).

Prawo w praktyce

Zajęcia współprowadzone przez sędziego Sądu Okręgowego pozwalają uczniom z bliska przyjrzeć się pracy sądu, wziąć udział we wszystkich etapach procesu sądowego. Jednym z elementów innowacji jest gra dydaktyczna, polegająca na przeprowadzeniu symulowanego procesu sądowego, podczas którego uczniowie wcielają się w rolę oskarżycieli, obrońców, ławników i świadków.

Ekonomia w praktyce

Zajęcia mają na celu umożliwić uczniom wykorzystanie wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach poprzez realizację  projektów o charakterze ekonomicznym – np. „Lekcje z ZUS”, gry symulacyjne np. „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, udział w wykładach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni (współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie) oraz spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami.

‘Szlakiem wybitnych francuskich sław”

 Innowacja pedagogiczna jest odpowiedzią na potrzeby uczniów świadomie wybierających  naukę języka francuskiego oraz zainteresowanych kulturą, która na przestrzeni wieków kształtowała tożsamość europejską. Uczniowie mają możliwość zdobywania coraz to większej wiedzy na temat wybitnych Francuzów związanych z kinem, piosenką, literaturą, malarstwem, architekturą, filozofią, fizyką, chemią. Głównym cele innowacji jest zaangażowanie uczniów podczas zajęć oraz uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka francuskiego, rozwijanie ciekawości uczniów, eliminowanie barier komunikacyjnych przez kształtowanie kluczowych umiejętności językowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy. Poszerzenie wiedzy o znajomość znaczących postaci historii i kultury Francji pozwoli uczniom pogłębić wiedzę i wykorzystać ją do nauczanych przedmiotów rozszerzonych lub dodatkowych jak język polski, historia, edukacja filmowa i teatralna, warsztaty dziennikarskie, geografia, historia sztuki ,rysunek i malarstwo.

Struktury wizualne

Program ten został stworzony z myślą o uczniach liceum jako poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia i kształtowania form przestrzennych i struktur wizualnych. Program pozwala uczniom rozwijać wyobraźnię oraz myślenie naukowe, w tym umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących otaczającej rzeczywistości. Wszystkie zadania w ramach ćwiczeń sprzyjają rozwijaniu umiejętności tworzenia wizualizacji, modelowania i analizowania przestrzeni trójwymiarowej. Wielokierunkowe działania manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni wzbogacają i pobudzają mózg do aktywności. Struktury wizualne kształtują wyobraźnię przestrzenną i rozumienie figur i brył geometrycznych, ale również proporcji i relacji elementów poprzez praktyczne zadania. Umiejętność projektowania przestrzennego i tworzenia obrazów rozwija zdolności przydatne w takich zawodach jak matematyk, inżynier, architekt, grafik, fotograf, projektant ogrodów i wnętrz, projektant mody, biżuterii, form przemysłowych, stylista i artysta plastyk.

ZAPRASZAMY !!!    

Skip to content Click to listen highlighted text!