Click to listen highlighted text!

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

Klasa 1A  matematyczno – fizyczna                       

Klasa 1A matematyczno – fizyczna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc  w zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach przedmiotowych. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów. W klasie realizowany jest innowacyjny przedmiot – struktury wizualne.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, fizyka), politechnicznych, ekonomicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1B  biologiczno-chemiczna                       

Klasa 1B biologiczno – chemiczna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii i chemii oraz innowacja pedagogiczna: język angielski w medycynie. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w ramach laboratorium biologicznego (kl. 3-4). Są to zajęcia zaznajamiające z metodą naukową, pomagające w kształceniu umiejętności formułowania problemów badawczych, hipotez, planowaniu doświadczeń, wyciąganiu wniosków, planowaniu dokumentacji badań biologicznych. Zaproponowane formy zajęć laboratoryjnych wzbogacone są o zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii informatycznej przy wykorzystaniu sprzętu i możliwości multimedialnej pracowni biologicznej. Uczniowie mają także możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach w ramach chemii doświadczalnej i laboratorium przyrodniczego (kl. 3-4) oraz innych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i pasje naukowe. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych, wykładach w krakowskich uczelniach wyższych.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, biologia, chemia, biotechnologia, farmacja. Innowacja pedagogiczna ma przygotować uczniów do podjęcia studiów wyższych w języku angielskim.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1D  matematyczno – przyrodnicza

Klasa 1D matematyczno – przyrodnicza – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach w ramach chemii doświadczalnej i laboratorium przyrodniczego (kl. 3- 4) oraz innych zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (biologiczna, ekologiczna, chemiczna), projektach naukowych, wykładach w uczelniach wyższych.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (medycyna , stomatologia, farmacja ) oraz uniwersyteckich ( biologia, chemia, matematyka, biotechnologia ), ekonomicznych, politechnicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


 Klasa 1C  humanistyczno -dziennikarska                    

Klasa 1C humanistyczno – dziennikarska– realizowany w jest rozszerzony program języka
angielskiego, historii oraz języka polskiego obejmujący także warsztaty dziennikarskie (a w ich ramach redagowanie gatunków dziennikarskich, tworzenie krótkich filmików i reportaży filmowych) i edukację teatralno – filmową. Przy realizacji programów szczególny nacisk jest kładziony na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności i kształcenie kompetencji z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, jak również poznanie zagadnień aksjologicznych. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: Młodzieżowej Akademii Filmowej (MAF), Plastycznej Akademii Filmowej (PAF) debatach oksfordzkich, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, ważnych wydarzeniach kulturalnych, jak również zaangażowanie się w realizację wspólnych konferencji dla uczniów i nauczycieli w ramach „Labiryntu Historii„. Uczniowie tej klasy biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia) oraz konkursach związanych z możliwością zdobycia indeksu na studia stacjonarne. Często organizowane są tematyczne wyjazdy edukacyjne i wizyt w instytucjach kultury, wycieczki programowe do teatrów, zwiedzanie wystaw sztuki oraz wyjazdy historyczne np. w ramach cyklu „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach„. Uczniowie tej klasy biorą aktywny udział w realizacji i popularyzowaniu jedynego w Polsce „Orszaku Jana Długosza„, jak również realizują inne medialne projekty historyczne.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, inne filologie obce, dziennikarstwo, historia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: francuski lub niemiecki


Klasa 1E i 1I  matematyczno – geograficzna

Klasa 1E i 1I matematyczno – geograficzna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego, geografii. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc  w zajęciach pn. edukacja ekonomiczno-turystyczna i matematyka w finansach i bankowości (kl. 3-4). Biorą udział w olimpiadach (geograficzna, matematyczna, języka angielskiego) i konkursach, wykładach naukowych, projektach. Uczestniczą w zajęciach Geograficznego Koła Naukowego. Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (Instytut Geografii) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) organizuje wykłady dla zainteresowanych uczniów.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, geografia, filologia angielska), ekonomicznych, politechnicznych, AGH.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1 F  humanistyczno – geograficzna

Klasa 1 F humanistyczno – geograficzna – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania języka polskiego, geografii i języka angielskiego. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez ucznia umiejętności kompetencji z powyższych przedmiotów. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych (np. koła przedmiotowe np. Geograficzne Koło Naukowe – GKN, koła z języków: angielskiego i polskiego), prelekcjach geograficznych, wykładach i ćwiczeniach na wyższych uczelniach krakowskich między  innymi:  Uniwersytet  Jagielloński,  Uniwersytet  Pedagogiczny  oraz  w  wyjazdowych zajęciach terenowych z geografii (np. Planetarium Śląskie, Muzeum Geologiczne, ośrodki edukacyjne w polskich parkach narodowych itp.). Uczniowie uczestniczą w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich, zarówno humanistycznych (np. filologia polska, angielska i inne filologie obce, dziennikarstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją, socjologia itp.), jak i geograficzno- przyrodniczych (np. geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, przyroda, zarządzanie w hotelarstwie, turystyce, w samorządach terytorialnych itp.).

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1H  humanistyczno – prawnicza

Klasa 1H humanistyczno – prawnicza – realizowany w niej będzie rozszerzony, mający status innowacji pedagogicznej, program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przy realizacji programów szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną stronę przedmiotów, zdobywanie umiejętności w zakresie pisania i redagowania tekstów, sztuki wystąpień publicznych, doskonalenie umiejętności literackich oraz kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w wyjściach do kina (m. in. MAF) i wyjazdach do teatrów oraz uczestnicząc w zajęciach filozofii i wiedzy o prawie. W ramach edukacji prawnej prowadzone są zajęcia w Sądzie Rejonowym oraz jednostkach penitencjarnych. Realizowany jest również autorski projekt „Prawo w  praktyce”,  prowadzony  przez  sędziego  Sądu  Okręgowego  w  Nowym  Sączu.  W  porozumieniu  z Okręgową Izbą Radców Prawnych odbywają się zajęcia z wybranych zagadnień prawnych, a we współpracy z Instytutem Filozofii UP projekt „Filozofia ma sens”. Uczniowie tej klasy biorą chętnie udział w olimpiadach przedmiotowych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia) oraz tematycznych, związanych z zagadnieniami społeczno – prawnymi.

Wybór tej klasy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do studiów na kierunkach: prawo, filologia  polska,  historia,  dziennikarstwo,  stosunki  międzynarodowe,  politologia,  europeistyka   i pokrewne.

Język obcy obowiązkowy: angielski
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Klasa 1 G  – klasa dwujęzyczna z podziałem na grupy        

Oddział dwujęzyczny – sprawdzian kompetencji językowych
7 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w I LO, ul. Jana Długosza 5

Grupa informatyczna  I  –  realizowany  w  niej  będzie  rozszerzony  program  nauczania  matematyki i informatyki. W języku polskim i angielskim  nauczane  sąmatematyka,  historia,  geografia.  Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie treści programowych, jak i zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji z powyższych przedmiotów. Na zajęciach informatyki uczniowie poznają najpopularniejsze języki, takie jak: C++, Python, HTML, CSS, JavaScript, PHP, co w przyszłości zwiększy perspektywy zawodowe ze względu na duże zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynieryjną i informatyczną. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w olimpiadach (matematyczna, informatyczna) oraz konkursach. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej UJ organizowane  są  wykłady  prowadzone  przez  pracowników  naukowych.  Szkoła  we  współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje także zorganizowanie wykładów dla zainteresowanych uczniów.

Wybór tej klasy/grupy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, informatyka), politechnicznych, AGH.

Grupa artystyczno – architektoniczna II – realizowany w niej będzie rozszerzony program nauczania matematyki i historii sztuki. Przy realizacji programów nacisk jest kładziony zarówno na maksymalne rozszerzenie  treści  programowych,  jak  i  zdobycie  przez  uczniów  umiejętności  i  kompetencji z powyższych przedmiotów. W języku polskim i angielskim nauczane są matematyka, geografia i historia. Na lekcjach z historii sztuki uczniowie wprowadzeni zostaną w obszar dziejów sztuki oraz jej teorii. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej oraz będą kształtować umiejętności opisu i analizy dzieł z różnych dziedzin sztuki. Celem zajęć będzie rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczniowie zapoznają się z najwybitniejszymi osiągnięciami w zakresie architektury i sztuk plastycznych oraz z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych. Kształcenie ukierunkowane będzie na rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania. Ponadto uczniowie poznają zbiory najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcję mecenatu artystycznego oraz jego wpływu na kształt dzieła sztuki. Przedmiotami uzupełniającymi będzie Rysunek i malarstwo dla wszystkich zainteresowanych kulturą wizualną w sferze odbioru i tworzenia sztuki. Podczas zajęć uczniowie poznają techniki malarskie i rysunkowe w zakresie wiedzy i umiejętności warsztatowych, rozwiną umiejętność wnikliwej obserwacji natury i jej interpretacji środkami plastycznymi. Przez rozwiązywanie problemów plastycznych rozwiną inwencję, wyobraźnię i wrażliwość artystyczną oraz przygotują się do praktycznych egzaminów wstępnych na studia o profilach plastycznych.

Wybór tej klasy/grupy jest dobrym sposobem na przygotowanie się do podjęcia studiów na kierunkach artystycznych, takich jak historia sztuki, sztuki plastyczne, design, edukacja artystyczna w zakresie dzieł sztuki, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Język obcy obowiązkowy: angielski (w poszerzonym wymiarze godzin)
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski


Projekty edukacyjne – innowacje pedagogiczne – dodatkowe zajęcia   

Małopolska Chmura Edukacyjna

Od roku 2014 w I LO realizowany jest innowacyjny projekt edukacyjny pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”, w ramach którego szkoła współpracuje z wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski. Projekt MChE skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy chcą zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach on-line (z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych), kołach naukowych i wyjazdowych warsztatach weekendowych organizowanych m.in. przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Język angielski w medycynie

Głównym adresatem programu jest uczeń świadomie wybierający profil biologiczno-chemiczny jako obecny i późniejszy kierunek kształcenia. Program ten ułatwi uczniowi podjęcie studiów medycznych zarówno   w Polsce, jak i poza granicami kraju oraz umożliwi studiowanie anglojęzycznej literatury medycznej. Program koreluje z przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi w klasach biologiczno-chemicznych (biologia, chemia), dzięki czemu uczeń wykorzysta wiedzę z tych przedmiotów do rozwoju swoich umiejętności językowych. Treści medyczne zostaną wprowadzone w dużej mierze za pomocą materiałów autentycznych (fachowa literatura anglojęzyczna, Internet, słownik specjalistyczny, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne).

Prawo w praktyce

Zajęcia współprowadzone przez sędziego Sądu Okręgowego pozwalają uczniom z bliska przyjrzeć się pracy sądu, wziąć udział we wszystkich etapach procesu sądowego. Jednym z elementów innowacji jest gra dydaktyczna, polegająca na przeprowadzeniu symulowanego procesu sądowego, podczas którego uczniowie wcielają się w rolę oskarżycieli, obrońców, ławników i świadków.

Struktury wizualne

Program ten został stworzony z myślą o uczniach liceum jako poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia i kształtowania form przestrzennych i struktur wizualnych. Program pozwala uczniom rozwijać wyobraźnię oraz myślenie naukowe, w tym umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących otaczającej rzeczywistości. Wszystkie zadania w ramach ćwiczeń sprzyjają rozwijaniu umiejętności tworzenia wizualizacji, modelowania i analizowania przestrzeni trójwymiarowej. Wielokierunkowe działania manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni wzbogacają i pobudzają mózg do aktywności. Struktury wizualne kształtują wyobraźnię przestrzenną i rozumienie figur i brył geometrycznych, ale również proporcji i relacji elementów poprzez praktyczne zadania. Umiejętność projektowania przestrzennego i tworzenia obrazów rozwija zdolności przydatne w takich zawodach jak matematyk, inżynier, architekt, grafik, fotograf, projektant ogrodów i wnętrz, projektant mody, biżuterii, form przemysłowych, stylista i artysta plastyk.

ZAPRASZAMY !!!    

Skip to content Click to listen highlighted text!