Click to listen highlighted text!

Deklaracja Dostępności

  

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dlugosz.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.12.03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści nieodstępne

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
  • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
  • Filmy ideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Laszczyk
E-mail: zso1ns@hoga.pl
Telefon: +48 18 448 40 20

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skip to content Click to listen highlighted text!