Click to listen highlighted text!

Wolontariat

Młodzieżowa Grupa Liderów Promocji Zdrowia

W 1996r. I Liceum Ogólnokształcące im. J Długosza w Nowym Sączu razem z innymi szkołami sądeckimi przystąpiło do Sądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole kierowanej przez Pana Dyrektora Aleksandra Rybskiego powstała Grupa Liderów Promocji Zdrowia, do której należeli chętni uczniowie. Celem pracy grupy była promocja zdrowia w środowisku szkolnym, poza szkolnym oraz szerzenie kultury zdrowotnej wśród młodych ludzi.

Pierwsze kroki i pracę z grupą młodych ludzi stawiała Pani mgr Krystyna Kotarba. Towarzyszyło jej mocne wsparcie ze strony Pani Wicedyrektor Wandy Szkarłat, która Szkole Promującej Zdrowie poświęciła cenny czas i oddała swoje serce. W dn. 26-28.11.2003r. podczas III Krajowej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Sali Sejmu Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Ustroniu Pani Dyrektor wygłosiła referat nt. „Wdrażania programów edukacyjnych i prozdrowotnych do integralnego rozwoju uczniów”. W prezentacji ukazała programy edukacyjne, prozdrowotne i ich wpływ na integralny rozwój ucznia. Dzięki jej staraniom w 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Młodzieżowi liderzy podejmowali się wówczas wielu ciekawych działań, przynoszących szkole i środowisku korzyści wychowawcze i prozdrowotne. Wśród działań znajdowały się m.in. spektakle profilaktyczne, prelekcje, spotkania z lekarzem, dietetykiem. Organizowano akcje charytatywne, zbiórki darów i żywności dla potrzebujących, a także organizowano warsztaty tematyczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Uczniowie brali udział konkursach tematycznych, sprzedawali kartki świąteczne, współpracowali z Centrum Wolontariatu, Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, Ośrodkiem Adopcyjnym i Pogotowiem Opiekuńczym w Nowym Sączu.

Od 2004r. opiekunem młodzieżowych liderów promocji zdrowia jest Pani mgr Maria Stefańska, która koordynuje pracę wśród liderów z Gimnazjum i Liceum Nr 1. Z każdym rokiem grupa staje się liczniejsza. Coraz więcej młodych ludzi pragnie bezinteresownie pomagać innym. Będąc w grupie liderów – poprzez różnorodność podejmowanych działań – odnajdują siebie, uczą się odpowiedzialności, starają się wybierać właściwą hierarchię wartości oraz kierują się zasadami cywilizacji miłości.

Oprócz pomocy innym, ogólnopolskich i lokalnych akcji charytatywnych, scenek i warsztatów tematycznych, konkursów i obchodów ważnych dni w promocji zdrowia – liderzy mieli  możliwość wyjazdów na specjalistyczne szkolenia i wymiany doświadczeń z liderami
z innych szkół.

Czas reformy szkoły – wygaszania gimnazjum i powstania czteroletniego liceum ogólnokształcącego  przyniósł zmiany w działalności grupy, z której wyodrębnił się wolontariat szkolny. Młodzi ludzie nadal chętnie podejmują się prac  na rzecz drugiego człowieka, społeczności szkolnej i środowiskowej.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W szkole pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda powstało Szkolne Koło Wolontariatu, którego prace koordynuje mgr Maria Stefańska.

Współpraca ze Stowarzyszeniem jest miejscem do podejmowania wspólnych inicjatyw, które pozwalają wolontariuszom  nabyć  nowe umiejętności, doświadczenie w pracy, a przede wszystkim pokazuje,  że wokół nas jest wiele ludzi dobrej woli, dla których ważna jest troska o dobro drugiego.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzone akcje i działalność upowszechniającą idee wolontariatu w naszej szkole są mgr Anita Migacz, mgr Katarzyna Pasiut, mgr Jan Kuropieska.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.

Chętnych  do pracy wolontariackiej serdecznie zapraszamy do współpracy.

Skip to content Click to listen highlighted text!