Click to listen highlighted text!

REKRUTACJA 2024/2025

 • 1. W dniach 21.06. – 04.07.2024r. wnioski o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o uwierzytelnione przez dyrektora szkoły podstawowej kopie:
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty
 • dokumentów potwierdzających tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
 • dokumentów potwierdzających tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art.22 ust. 3 pkt 8 ustawy o systemie oświaty

 GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

od 21 czerwca do 02 lipca 2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

od 03 lipca do 04 lipca 2024r. w godzinach 9.00 – 15.00

 • 2. W dniu 11 lipca 2024r. do godz. 12.00 opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (system elektroniczny, lista wywieszona w budynku szkolnym).
 • 3. Jeśli twoje nazwisko i imię znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych, to w dniach 11  lipca 2024r. – 15 lipca 2024r. w godzinach: 9.00 – 15.00 należy potwierdzićwolę przyjęcia do danej klasy I dostarczając  oryginały:
 • a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej      
 • b) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • c) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/ finalisty konkursu (o ile kandydat posiada)
 • d) orzeczenia kwalifikacyjnego lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (o ile kandydat posiada)

             oraz

 • e) kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej (wydaną przez szkołę podstawową)
 • f) kartę zdrowia
 • g) 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia)
 • h) starannie i czytelnie uzupełniony komplet dokumentów dla kandydata I LO – do pobrania: zakładka DLA KANDYDATA – KOMPLET DOKUMENTÓW (podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, dokument „INFORMACJA O UCZNIU”, klauzula informacyjna, oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę, oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie), deklaracja dla pielęgniarki szkolnej

Kandydacie!

Upewnij się, że zabierasz ze sobą cały komplet wymaganych dokumentów.

Uwaga!

Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie do 15 lipca 2024r.  (do godziny 15.00) oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi dnia 16 lipca 2024r. do godziny 12.00.

Skip to content Click to listen highlighted text!