Click to listen highlighted text!

VIII Orszak Jana Długosza

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu
„VIII Orszak Jana Długosza” w Nowym Sączu
w dniu 27 maja 2024 r.

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pn. „VIII Orszak Jana Długosza”, zwanego dalej „wydarzeniem”.
 2. Wydarzenie organizowane jest przez I LO z OD im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Nowego Sącza.
 3. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Sączu na trasie: ul. Długosza 5 (plac wewnętrzny I LO z OD), wyjście przez bramę wjazdową z ul. Długosza 5, skręt w lewo na chodnik i dotarcie do przejścia dla pieszych, przejście dla pieszych ul. Długosza 5, sądeckie planty (alejki wewnętrzne) – dotarcie pod Dąb Wolności, pomnik Adama Mickiewicza, przemieszczenie w kierunku skrzyżowania ulic Długosza i Konarskiego do przejścia dla pieszych, wejście na jezdnię na ul. Długosza 5 na wysokości budynku I LO z OD, przejście pasem jezdni do skrzyżowania ulicy Długosza z ul. Kościuszki, skręt w lewo ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską, przejście ul. Jagiellońskiej do skrzyżowania z ul. Lwowską i wejście na płytę Rynku przed Ratuszem, pobyt na płycie Rynku i powrót na dziedziniec I LO z OD ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, skręt w lewo, przejście z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Długosza, skręt w prawo, przejście ul. Długosza do siedziby I LO z OD przy ul. Długosza 5, wejście na dziedziniec szkoły przez bramę wjazdową, w dniu 27 maja 2024 r. w godzinach godz. 10:30 – 13:30.
 4. W wydarzeniu biorą udział uczniowie klas wraz z opiekunami z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Szkoła wyznacza odpowiednią ilość nauczycieli-opiekunów w celu sprawowania opieki nad uczniami i wicedyrektora do kontaktów z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.
 5. W wydarzeniu mogą uczestniczyć: delegacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym. W skład delegacji wchodzą uczniowie wraz z nauczycielami opiekunami z macierzystych szkół.
 6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć delegacje: parlamentarzystów, władz samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczelni wyższych.
 7. Uczniowie, którzy biorą udział w wydarzeniu pokonują trasę w replikach strojów historycznych, w wyznaczonym przez organizatora terminie i godzinach wraz z opiekunami ze szkoły. Przebywają w wyznaczonych sektorach i nie mogą ich opuszczać bez zgody opiekunów.
 8. Odpowiedzialność za uczniów biorących udział w wydarzeniu ponoszą opiekunowie od momentu opuszczenia szkoły do momentu powrotu do szkoły po zakończeniu wydarzenia.
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezzwłocznego wykonywania poleceń organizatora.
 10. Zabrania się samowolnego oddalania uczestników od kolumny orszaku.
 11. Zabrania się posiadania i spożywania wszelkich używek (alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, substancje odurzające). W przypadku ich stwierdzenia organizator jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.
 12. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Regulamin wydarzenia udostępniony jest poprzez: ogłoszenie na tablicy ogłoszeń I LO z OD im. Jana Długosza w Nowym Sączu, stronie internetowej I LO OD im. J. Długosza w Nowym Sączu, przesłanie go na adres e-mail szkół, które zadeklarowały uczestnictwo w wydarzeniu.
Skip to content Click to listen highlighted text!