Click to listen highlighted text!

XX EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI „

organizowanego pod patronatem

Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty

Ludomira Handzla – Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Marka Kwiatkowskiego – Starosty Powiatu Nowosądeckiego[WU1] 

Organizatorzy:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

Współorganizatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu

Urząd Miasta Nowego Sącza

Związek Sądeczan

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CELE KONKURSU:

1. rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń;

2. popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym;

4. podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących historii i tradycji naszego miasta i regionu w kontekście wydarzeń okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej oraz walki podziemia niepodległościowego w latach 1939-1956;

5. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

6. pobudzanie twórczego myślenia;

7. wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych;

8. uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat;

9. wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

KONKURS PRZEBIEGAĆ BĘDZIE W TRZECH ETAPACH:

ETAP I SZKOLNY – eliminacje szkolne do 20 marca 2020 r. Udział mogą brać wszyscy zainteresowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dyrektor szkoły ustali zasady organizacji I etapu konkursu oraz wyznaczy opiekuna konkursu.

Komisja konkursowa I etapu prześle protokół z przeprowadzonego konkursu Organizatorom II etapu
w terminie do 27 marca 2020 r.

ETAP II REJONOWY –  28 kwietnia 2020 r. o godz.12. ORGANIZOWANY W FORMIE PISEMNEGO TESTU.

Do II etapu konkursu Szkoła zgłosić może do 5 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie. 

Komisje konkursowe II etapu powołuje Organizator odpowiedni dla każdego rodzaju szkół.

Organizatorami II etapu konkursu są:

– dla uczniów szkół podstawowych  Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26

– dla uczniów szkół ponadpodstawowych I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu ul. Długosza 5.

Do III etapu zakwalifikowanych zostanie: 16. uczniów ze szkół podstawowych, 10. uczniów ze szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie.

ETAP III  FINAOWY – 29 maja 2020 r. o godz. 10. ORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU – DOM GOTYCKI, UL. LWOWSKA 3, W FORMIE PREZENTACJI TEMATU WYBRANEGO Z LISTY PODANEJ PRZEZ ORGANIZATORA (prezentacja, film w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub innym nośniku)

Temat prezentacji dla uczestników konkursu ze szkół każdego typu podany zostanie po zakończeniu III etapu konkursu na stronach internetowych Organizatorów.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami, powoła komisje dla III etapu konkursu odrębne dla uczniów każdego typu szkół.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu – 16 czerwca 2020 r. o godz. 12 w Gmachu Głównym, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

INFORMACJE  KOŃCOWE:

 1. Prace zgłoszone przez uczestników do III etapu (zwycięzców II etapu) dostarczone muszą być Organizatorowi III etapu (Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, Nowy Sącz, edukacja@muzeum.sacz.pl) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 22 maja 2020 r. wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 4 niniejszego regulaminu.
 2. Prezentacje zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach edukacyjnych i promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji) prezentacji zgłoszonych na konkurs.
 4. Uczestnictwo i udział w konkursie jest bezpłatny w ramach promocji zasobów Muzeum i jego oferty edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Regulamin konkursu na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu www.muzeum.sacz.pl oraz na stronach Organizatorów.
 6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursie :

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
 • adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
 • telefon: 18 443-77-08

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres :  

 e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pllub pisemnie na adres głównej siedziby firmy.

Szczegółowe dane administratora danych znajdują się na stronie internetowej: www.muzeum.sacz.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) i c)  RODO);
 • archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem umowy (art. 6 ust 1 lit. c) RODO) Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora , w tym: statystycznych, raportowania wewnętrznego,archiwalnym,  (art. 6 ust 1 lit. f ) RODO) Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie

Administrator  informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

LITERATURA

Z dostępnych opracowań dotyczących historii regionu polecamy uczniom szkół podstawowych następujące pozycje:

– Adam Dziurok, MarekGałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010

– Aleksander Jackowski, Zbigniew Wolanin, Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat, Nowy Sącz, 2011

– Andrzej B. Krupiński, Dawna Synagoga Nowosądecka, Nowy Sącz, 1985

– Andrzej Górszczyk, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała, Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Nowy Sącz 2017

– Dawid Golik , Filip Musiał,  Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty, Kraków 2014

Edmund Cieczkiewicz. Melancholia – katalog wystawy, Nowy Sącz, 2016

– Elżbieta Długosz, Żydzi w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2000

– Ignacy Kwieciński, Zamek Królewski w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2001

– Jacek Paluch, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, zarys dziejów i trwałość pamięci, Nowy Sącz 2018

– Jerzy Leśniak, Nowa Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz, 2017

– Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Z wieży ratuszowej, Nowy Sącz, 2006

– Józef Bieniek, A wasze imię wierni Sądeczanie, Nowy Sącz, 1986

– Leszek Migrała, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2000

– Leszek Migrała, Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz, 2017

– Leszek Migrała, Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2003

– Leszek Migrała, Nowy Sącz – przewodnik śladami przeszłości, Nowy Sącz, 2019

– Leszek Migrała, Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2009

– Leszek Migrała, Stary Sącz w średniowieczu [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

– Leszek Migrała, Sytuacja polityczna w Nowym Sączu w latach 1945-1949 [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

– Leszek Migrała, Św. Stanisław Papczyński – życie i dzieło [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

– Leszek Migrała, Z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio, Piwniczna-Zdrój, 2014

– Łukasz Połomski, Między zacofaniem, a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867/1939, Rzeszów 2018

– Magdalena Kroh, Sądecki Park Etnograficzny – przewodnik”, wydanie VI uzupełnione, Nowy Sącz, 2019

– Maria Teresa Maszczak,  Galeria obrazów Marii Ritter i stare wnętrza mieszczańskie, Nowy Sącz, 1999

– Maria Teresa Maszczak, Dom Gotycki w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2000

Niepokalanki w Nowym Sączu – katalog wystawy, Nowy Sącz, 2015

Nowy Sącz – przewodnik po zabytkach, praca zbiorowa pod redakcją I. Styczyńskiej, W. Piprka, Nowy Sącz 2014

Ślad tradycji w skansenach małopolskich, pod redakcją Bogusławy Błażewicz, Nowy Sącz, 2012

– Wojciech Śliwiński, Miasteczko Galicyjskie – przewodnik, Nowy Sącz, 2013

Lektura uzupełniająca:

„Masz synów w lasach Polsko…” Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945 – 1956 pod red. Dawida Golika, Nowy Sącz, 2014

– Anna Bomba, Sądecczyzna 100 lat temu w fotografii Wojciecha Migacza, wydanie 2 uzupełnione, Nowy Sącz, 2019

– Dawid Golik, Wrzesień 1939 r. w Dolinie Dunajca. Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 1-6 września 1939 r., Kraków, 2019

Feliks Rapf. Wspomnienia wojenne 1914 – 1920 pod red. Dawida Golika, Kraków, 2011

– Jerzy Giza, Sądecki Garnizon i jego żołnierze 1918-1922, Kraków, 2015

– Leszek Migrała, Rok 1914 w Nowym Sączu [w: Rocznik Sądecki 2014, t. XLII], Nowy Sącz, 2014

– Stanisław Korusiewicz, Apel Podhalański, Nowy Sącz, 2018

Zeszyty sądecko-spiskie, tom I –X, Nowy Sącz, 2006-2017

Źródła internetowe:

http://www.nowysacz.pl/nowy-scz-krltka-historia, http://www.nowysacz.pl/kalendarium2http://www.nowysacz.pl/honorowi-obywatele-miasta77, http://www.nowysacz.pl/historia_herbu,

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych polecamy literaturę jak wyżej oraz :

Almanach Sądecki, R. XXV, nr 1/2(94/95), Nowy Sącz, 2016

– Andrzej Szkaradek, Leszek Migrała, Nowosądecka  SOLIDARNOŚĆ, Nowy Sącz, 2010

– Joanna Hołda, Dawna Sądecczyzna, Lachy, Pogórzanie, Górale Sądeccy, Nowy Sącz, 2009

– Leszek Migrała, Leszek Zakrzewski,  Kościół kolejowy i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2007

Lektura uzupełniająca:

Dziedzictwo kulturowe św. Kingi  – katalog wystawy, Nowy Sącz, 2013

Dzieje Miasta Nowego Sącza pod redakcją Feliksa Kiryka tom I, II, III, Warszawa – Kraków, 1992

– Janina Kwiek-Osiowska, Ziemio moja Sądecka”, wybór teksów o Sądecczyźnie, 2010

– Jerzy Giza, Tomasz Podgórski,  Generał Giza 1887 -1965. Virtute et armis  z płytą CD: Pułkownik Giza Marsz, Kraków, 2015

Wielokulturowość na Sądecczyźnie – materiały z sympozjum 25-27 listopada 2010, Nowy Sącz, 2010


Oświadczenie uczestnika konkursu

Skip to content Click to listen highlighted text!